Launch of the Chinese Version of World Migration Report 2013

News conference of the Chinese version of World Migration Report 2013, translated by CCG, was held at Kempinski Hotels on May.9, 2014. Details

Symposium on Internationalization of Chinese Cities and the Development of Chinese Urbanization

Forum on internationalization and the development of Chinese cities, jointly organized by Western Returned Scholars Association and Center for China and Globalization, was held on Apr.8, 2014, with leading experts and government officials attending to discuss on the issue. Details

CCG Book: Global Talents Competition Strategy

Global Talents Competition Strategy is part of the book series of “reinvigorating China through talent development” and the 12th Five-Year Plan’s national key publications, published by Central Party Building Books Press. This book is published in May, 2014 after two years of research of CCG.Details

Undergraduates attending school in 1977-1979: Memories of a Generation

This book has collected stories and reflections of 38 undergraduates attending school in 1977-1979, all of whom are elites from all walks of life in China such as Chen Pingyuan, Tao Jingzhou, Wanghuiyao, Liu Zhenyun, Wang Shaoguang, Liu Hong and Xu Xiaoping and so on, presenting memories of a generation that is like no other.Details

China Going Global:The Executive Talents Challenge

“China Going Global:The Executive Talents Challenge ” was held in Beijing on November 11th,2013. The forum is co-sponsored by China Global Talents Society,Association of Executive Search Consultants and Zhongguancun Talent Association. Details

Research > Blue Books Series >

Annual Report on Chinese International Migration (2014)

In 2013, the number of international migrants reached 232 million and the annual growth rate has been 2% for the last several years. This report summarizes the new characteristics and trends of Chinese international migration in 2012-2013. This report divided into five parts, including General Report, Special Reports, Regional Reports, Emigration Service Agency Reports and Appendixes.Details

Research > Blue Books Series >

Annual Report on the Development of China’s Study Abroad (2013)

Annual Report on the Development of China’s Study Abroad (2013) aims to examine the latest situation and characteristics of the development of China’s study abroad and to analyze the hot issues appearing in that process. This report includes six parts: the General Report, the Investigative Report, the Regional Report, the Featured Reports, Study Abroad Consulting Agencies Report and Appendix.Details

Research > Blue Books Series >

Annual Report on the Development of Chinese Returnees (2013)

Reflecting the latest development of Chinese returnees, Annual Report on the Development of Chinese Returnees 2013 offers an analysis of current policies concerning the attraction of overseas Chinese talents back to China and the overall environment for the development of Chinese returnees.Details

Research > Publications >

Chinese Returnees: Driving Force of Chinese Innovation

Chinese Returnees: Driving Force of Chinese Innovation is a history of Chinese overseas students and more importantly, a history of Chinese returnees and the revitalization of China.Details


  • Yu Yuan Xiao Zhiyue Wang Huiyao Jiao Yong Hu Bo    Chen Xingdong Cheng Changqing Ding Jian Mao Zhenhua Zou Qifang Duan Yanwen Zong Fuli Gao Qunyao Gao Yanding Zhou Liqun Zhang Ligang Ge Jun Zhan Chunxin
  • Yu Feng Yi Min Guo Sheng Huang Jinhui	  Huang Weidong Lang Wangkai Yan Wangjia Li Zhu Xu Changdong Wu Yunqian Zhu Min Liang Zhixiang Wei Xue Wang Junhao Wang Shen Wang Qiang Tao Jingzhou Liu Zhengyu
  • Pan Xiaoxia Pan Zhengmin 彭 琰 Tang Kui Sun Lizhe Quan Zhongguang Ru Linqi Ren keying Ren Shuliang Qiu Zilei Tu Zhiyun Wang Wei Wang Shaofeng Wang Weidong Wu Ping Xie Guozhong Mo Tianquan Xu Deqing